Θεόδωρος Χαραλάμπους και συνεργάτες

Το γραφείο μας ασχολείται με όλους τους τομείς του Αστικού Δικαίου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, αντιμετωπίζουμε κάθε είδους υπόθεση με τους εξειδικευμένους μας συνεργάτες όπου αυτό είναι απαραίτητο(φορολογικοί σύμβουλοι / συμβολαιογράφοι / μηχανικοί / δικαστικοί επιμελητές / πραγματογνώμονες κλπ).

  • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη
  • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.
  • Διαταγές πληρωμής
  • Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.
  • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.
  • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, ζητήματα χρησικτησίας, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα.
  • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.
  • Κληρονομικά δικαιώματα, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, αγωγές ακύρωσης διαθήκης.
  • Οικογενειακό δίκαιο, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων και τέκνων, αγωγές διατροφών και επιμέλειας.
  • Αυτοκίνητα, αγωγές αποζημίωσης για ζημιές Ι.Χ και τραυματισμούς.

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας