Θεόδωρος Χαραλάμπους & Συνεργάτες

Το Δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης φορολογικού δικαίου των πελατών του, φυσικών και νομικών προσώπων.

  • Σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών ενώπιων Δ.Ο.Υ, προσφυγών ενώπιον Διοικητικών δικαστηρίων κατά φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ, προστίμων, κά.
  • Προσφυγή προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση απόφασης από επιβολή φόρων και προσαυξήσεων
  • Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (ν. 4738/2020)

Ας συζητήσουμε την υπόθεσή σας